Risdamse Badminton Club Slash

Privacyverklaring

RBC Slash hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als RBC Slash zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: RBC Slash Ledenadministratie secretariaat-slash@outlook.com
Welke gegevens worden door RBC Slash verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u:
 • Lid bij ons wordt. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, die door u worden verstrekt.
 • Binnen RBC Slash als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en).
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
 • Het voeren van een ledenadministratie en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met onze leden;
 • Het organiseren van competities, evenementen en toernooien;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Wettelijk archief doeleinden;
 • Het innen van contributie
 • Het nakomen van overige wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
We maken geen gebruik van derden.

Media
Foto’s/filmpjes van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten in onze accommodatie kunnen worden gepubliceerd in of op diverse media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent. De foto’s en filmpjes worden gebruikt tot promotie van sport en vereniging.

E-mail berichtgeving
Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u e-mails met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over o.a. het lidmaatschap van badmintonvereniging RBC Slash te kunnen sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk, stuur een bericht naar secretariaat-slash@outlook.com.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Badmintonvereniging RBC Slash bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor de ledenlijst.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten
U kunt informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens vragen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro-compliance. Verder hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om mij te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens te ontvangen. Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan: secretariaatslash@outlook.com. Indien u geen prijs meer stelt op het  ontvangen van informatie (niet zijnde algemene mededelingen van onze vereniging) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van RBC Slash. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.